Rzecznik konsumentów – kiedy pomoże kredytobiorcy?

Z pomocy Rzecznika Konsumenta korzystają klienci mający różne problemy związane z zakupami, wykonaniem usług itp. Oczywiście z pomocy rzecznika skorzystać mogą również klienci banków, niezadowoleni z produktów bankowych, którzy czują się w jakikolwiek sposób oszukani przez bank. Najczęściej, po bezskutecznym dialogu z przedstawicielami banku, sprawy kierowane do takiego organu dotyczą m. in. bezpodstawnego wpisu na listę dłużników niewypłacalnych, wprowadzenie błąd w kwestiach oprocentowania, warunków kredytu, pożyczki czy produktów oszczędnościowych, opłat i prowizji a także każdej innej sprawie naruszającej dobro konsumenta. Wystąpienie o pomoc do Rzecznika każdorazowo powinno być poprzedzone próbami rozwiązania sporu na drodze polubownej. Jeśli nie ma efektów, wówczas rzecznik pomaga w wyjaśnieniu sytuacji i zaspokojeniu roszczeń klienta banku.

Rzecznik Konsumenta jest jednym z ważniejszych organów, których celem jest wsparcie i pomoc w ochronie praw konsumentów. Działa w oparciu o przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Do jego zadań w szczególności należy bezpłatna pomoc prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowanie po stronie sporu w imieniu konsumenta, a także sporządzanie w jego imieniu pozwów, pism procesowych. Za zgodą klienta może wystąpić także jako oskarżyciel publiczny w toczących się postępowaniach sądowych.

Dla klienta banku rzecznik także ma otwarte drzwi. Kredytobiorca powinien jednak pierwszej kolejności próbować porozumieć się z bankiem wykorzystując wszelkie dostępne metody działania (dialog, reklamacja, skarga). Rzecznik urzęduje w każdym urzędzie starostwa powiatowego, choć wielu z nich udziela porad również online telefonicznie. Warto przed spotkaniem zgromadzić pełną dokumentację i opisać problem oraz każdy etap podjętych, do chwili obecnej, działań. Często postępowania kierowane do rzecznika kończą się zakończeniem spraw dla dobra klienta.

Oprócz powiatowych rzeczników praw konsumenta pomoc uzyskamy również w Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich, Centrum e-porad konsumenckich Federacji Konsumentów (dane tele-adresowe na stronach internetowych).

Related Articles

O Autorze Zobacz wszystkie wpisy Strona autora

Agnieszka Morawiec

Agnieszka Morawiec - specjalista i analityk kredytów hipotecznych. Posiadam wieloletnie doświadczenie nabyte w renomowanych instytucjach finansowych 2009-2011 Krediteo.pl, 2012-2014 Finansierro. Od maja 2014 doradca, redaktor i administrator portalu hipoteczny.com.pl