Szkoda wyrządzona przez dziecko, czy zawsze musisz płacić?

Zwykle uważa się, że za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/opiekunowie. Jednak istnieją sytuacje, w których koszty może pokryć towarzystwo ubezpieczeniowe.

Osoby niepełnoletnie, podobnie jak dorośli, mogą ponosić odpowiedzialność za swoje czyny (cywilną i karną). W przypadku odpowiedzialności cywilnej kodeks cywilny przewiduje podział na dwie grupy małoletnich sprawców szkody: poniżej 13 roku życia i powyżej 13 roku życia. Dzieci z pierwszej grupy nie mają zdolności do czynności prawnych, wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny. Głównie wynika to z przypisanego tym dzieciom braku rozeznania co do skutków określonego działania. Zatem odpowiedzialnością obarczani są ich rodzice/opiekunowie, albo , np. podczas wycieczki szkolnej, nauczyciel.

Rzecz jasna i od tego przepisu istnieją wyjątki. Prawo przewiduje bowiem możliwość ukarania małoletniego w sytuacji (art. 428 kc), gdy „sprawca z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego nie jest odpowiedzialny za szkodę, a brak jest osób zobowiązanych do nadzoru, albo gdy nie można od nich uzyskać naprawienia szkody, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody od samego sprawcy, jeśli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i sprawcy wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego”. Trudno jednak taki obowiązek udowodnić i wyegzekwować.

W drugiej grupie znajdują się dzieci, które w świetle prawa (art. 15 kodeksu cywilnego) maja ograniczoną zdolność do czynności prawnych Oznacza to, że mogą odpowiadać za swoje czyny, gdyż mogą przewidywać ich skutki. Wyjątek stanowią te dzieci, które rozwijają się woniej od rówieśników (psychicznie, czy fizycznie). Udowodnienie wyłącznej winy małoletniego dziecka, które ukończyło 13 rok życia tez nie jest łatwe. Zależy gównie od okoliczności zdarzenia czy dochowania należytego nadzoru dorosłych. Takie sprawy zwykle rozpatruje sąd.

Kiedy szkodę pokryje ubezpieczyciel? Jest kilka takich sytuacji, z którymi możemy spotkać się na co dzień, np. podczas otwierania drzwi przez dziecko zniszczony zostanie fragment sąsiedniego pojazdu, kiedy dziecko wybiegnie na jezdnię itp., czyli w sytuacjach, gdy mimo poprawnego nadzoru powstanie nieoczekiwana szkoda. Jak minimalizować ryzyko w związku ze szkodami wyrządzonymi przez dzieci? Bardzo przydaje się ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Większość towarzystw ubezpieczeniowych zadbało o warianty z takimi szkodami. Wówczas, opłacając składkę i posiadając polisę obejmującą takiego typu szkody (pisane są w ogólnych warunkach ubezpieczenia), wszelkie szkody pokryje towarzystwo.

O Autorze Zobacz wszystkie wpisy Strona autora

Agnieszka Morawiec

Agnieszka Morawiec - specjalista i analityk kredytów hipotecznych. Posiadam wieloletnie doświadczenie nabyte w renomowanych instytucjach finansowych 2009-2011 Krediteo.pl, 2012-2014 Finansierro. Od maja 2014 doradca, redaktor i administrator portalu hipoteczny.com.pl